/ 2 نظر / 46 بازدید
دیوونه

ایوول ناموس پرست. ایوول نگرانی برای ناموس. مگر نمی دانی آنچه مهم است ناموس نیست و ... است؟